+49 2821 7530 825
Ma. - vr. 9.00 - 17.00 uur

ALGEMENE VOORWAARDEN FREEDREAMS GmbH

 

Artikel 1:   Begripsomschrijving

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Freedreams      : Freedreams GmbH, statutair gevestigd te Kleve, ingeschreven in het handelsregister onder nummer                             166866, handelend onder de namen: Daydreams, Freedreams,  Daydreams Classic,                                                      Daydreams Family en Daydreams Wellness

 

Koper                : de consument of het bedrijf dat een Hotelvoucher online koop via Freedreams  maximaal                                                 3 hotelovernachtingen.

 

Overeenkomst  : de overeenkomst tussen Freedreams en Koper betreffende de koop van één of meerdere                                                 hotelvoucher(s)

 

Hotelvoucher    :  recht om maximaal 3 nachten (per voucher) in een partner hotel van Freedreams te overnachten,                                    waarbij Koper zich verplicht om de vooraf gepresenteerde prijs voor het half-pension direct in het                                    gekozen hotel te betalen.

 

Jaarkaart           : (ook Dreamcard genoemd) recht om een ongelimiteerd aantal nachten gedurende één jaar                                              na aankoopdatum te overnachten in een partner hotel van Freedreams,                                                                              waarbij Koper zich verplicht om de vooraf gepresenteerde prijs voor het half-pension direct in het                                    gekozen hotel te betalen.

 

Artikel 2:   Algemeen, totstandkoming Overeenkomst(en)

                 

  1. Alle door Freedreams gedane aanbiedingen, met Koper gesloten Overeenkomst(en) en de uitvoering daarvan, krachtens welke Freedreams producten en diensten verkoopt en levert van welke aard dan ook, worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met door Freedreams ingeschakelde derden, voor de uitvoering van de Overeenkomst(en).

2.2      Freedreams treedt op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de koop van Hotelvouchers en Jaarkaarten en is derhalve geen partij bij de koop en uitvoering van de inhoud van een Overeenkomst.

2.3      Koper is verantwoordelijk voor het aanleveren en controleren van gegevens die hij/zij zelf invoert en die op de Hotelvoucher/Jaarkaart staan vermeld. Onjuiste en/of onvolledige gegevens op een Hotelvoucher komen volledig voor rekening en risico van Koper. Indien Koper kennis heeft van onjuiste gegevens op de Hotelvoucher, dan dient zij terstond Freedreams daarover te informeren. Freedreams zal zich inspannen om Koper bij wijzigingen te ondersteunen.

2.4      Gekochte Hotelvouchers kunnen niet worden geretourneerd. Op de Overeenkomst is artikel 6:230p sub e Burgerlijk Wetboek van toepassing. Indien de Hotelvoucher niet wordt gebruikt tijdens de duur van de geldigheid, heeft Koper de mogelijkheid de Hotelvoucher tegen betaling te verlengen voor dezelfde periode.

2.5      Indien Freedreams twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door Koper ingevoerde gegevens en/of het door Koper gebruikte betaalmiddel/bankrekening, dan heeft Freedreams het recht om de Overeenkomst niet tot stand te laten komen respectievelijk te ontbinden en de Hotelvoucher online voor derden aan te bieden. Freedreams zal Koper hiervan op de hoogte stellen.

2.6      Afwijking(en) van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover Freedreams de afwijking(en) uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. Eventuele Algemene Voorwaarden, welke de inkoop- en levering van Koper beheersen, zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk op de Overeenkomst van toepassing zijn verklaard. Afwijking(en), welke op de Overeenkomst zijn aanvaard, gelden alleen voor betreffende Overeenkomst en niet voor eventuele opvolgende overeenkomsten, tenzij Freedreams en Koper dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.7      Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen op de website van Freedreams worden weergegeven en gelden voor de lopende en nieuwe Overeenkomst(en).

2.8      Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig en/of vernietigbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De vervangende/aangepaste bepaling zal worden gewijzigd in lijn van het doel en de strekking van de te vervangen bepaling.

2.9      Het accepteren van een aanbieding dan wel het aangaan van de Overeenkomst houdt in dat Koper de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk aanvaardt.

 

Artikel 3:   Levering, risico

 

  1. Tenzij anders is overeengekomen, zullen Hotelvouchers/Jaarkaarten direct na betaling digitaal worden verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres.

3.2      Na verzending van de Hotelvoucher/Jaarkaart berust het risico van verlies, diefstal en of misbruik van de Hotelvoucher/Jaarkaart bij Koper. Koper is verantwoordelijk voor het controleren van tijdig ontvangst van de Hotelvoucher(s)/Jaarkaart. Indien de Hotelvoucher/Jaarkaart niet binnen 48 uur op het door Koper opgegeven emailadres is ontvangen, dan dient Koper Freedreams hiervan onverwijld te informeren. Het niet (tijdig) informeren komt voor rekening en risico van Koper.

 

Artikel 4:   Prijzen, informatie, betaling

 

  1. De op de website weergegeven prijzen, beschrijvingen en beschikbaarheid is informatie welke Freedreams van hotels en locaties ontvangt en namens hen online plaatst. De gepresenteerde voornoemde informatie wordt vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen verstrekt.
  2. Alle op de website van Freedreams weergegeven prijzen zijn inclusief overnachting en exclusief, eten en drinken (verplicht), toeristenbelasting, overige genuttigde consumpties en of optioneel door het hotel of derden aangeboden services of faciliteiten en andere toeslagen.
  3. Betaling van de Hotelvoucher/Jaarkaart vindt plaats door middel van de op de website door Freedreams aangegeven wijze. Aan de bestelling en betaling van een Hotelvoucher kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld.

 

 

 

  1. Indien en voor zover met betrekking tot bepaalde diensten en producten op factuurbasis wordt gewerkt, dan dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  2. Producten en diensten die op factuurbasis gekocht worden, zijn automatisch gedeactiveerd en kunnen niet gebruikt worden. Na verwerking van de betaling zal het product en/of de dienst door Freedreams BV geactiveerd worden.  Freedreams heeft het recht om bij het sluiten van de Overeenkomst een aanbetaling of gehele voldoening van de factuur te verlangen, alvorens tot levering van de Hotelvoucher/Jaarkaart over te gaan. Freedreams is gerechtigd de levering van de Hotelvoucher/Jaarkaart bij niet tijdige betaling op te schorten, onverminderd haar recht tot (gerechtelijke) invordering van het openstaande bedrag over te gaan. In geval van niet tijdige betaling is Freedreams tevens gerechtigd ingaande de eerste dag na de vervaltermijn van de factuur de wettelijke vertragingsrente en € 20,00 administratiekosten te berekenen, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, indien de vordering uit handen wordt gegeven, welke kosten worden berekend conform de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 5:   Aansprakelijkheid, overmacht

 

5.1      Freedreams kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door een hotel/locatie. Evenmin kan Freedreams aansprakelijk worden gesteld door handelen of nalaten van derden, waaronder (doch niet beperkt tot) een hotel/locatie.

5.2      Voor wijzigingen in beschikbaarheid van hotelkamers kan Freedreams nimmer worden aangesproken. De nakoming van een Hotelvoucher/Jaarkaart is een handeling tussen Koper en het betreffende hotel/ de locatie.

5.3      Ingeval van een toerekenbare tekortkoming van Freedreams in de nakoming van de Overeenkomst zal Koper Freedreams in de gelegenheid stellen om binnen redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In dat geval is Freedreams nimmer tot schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.

5.4      Onder overmacht wordt verstaan: elke onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Freedreams kan worden verlangd en/of welke buiten de schuld van Freedreams ligt en evenmin in haar risicosfeer is ontstaan. Freedreams zal Koper onverwijld waarschuwen, indien zich bij haar een geval van overmacht voordoet.

5.5      Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat Koper een volgens hem/haar aan Freedreams toe te rekenen tekortkoming zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan Freedreams heeft gemeld. De totale aansprakelijkheid van Freedreams is te allen tijde beperkt tot de waarde van de Overeenkomst, zijnde de betaalde prijs door Koper.

 

Artikel 6:   Intellectueel eigendom, privacy

 

  1. Alle door Freedreams in beheer bestaande websites worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn het exclusieve eigendom van Freedreams. Alle gegevens op deze websites, met inbegrip van, doch niet beperkt tot teksten, data, te downloaden producten, grafische gegevens, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, pictogrammen of HTML-code, worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en blijven eigendom van Freedreams of derden.
  2. Het is Koper niet toegestaan een Hotelvoucher/Jaarkaart te vervalsen, te vermenigvuldigen met de intentie vaker te gebruiken dan waarvoor is betaald. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Freedreams aan Koper.
  3. Koper wordt bij het tot stand komen van de Overeenkomst geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Freedreams, zoals weergegeven op de website(s) van Freedreams en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem/haar opgegeven persoonsgegevens.

 

Artikel 7:   Garantie, Reclame

 

7.1      Reclames in het algemeen en klachten over Hotelvouchers/Jaarkaarten dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de betreffende Hotelvoucher/Jaarkaart schriftelijk en met behoorlijke omschrijving van de klacht aan Freedreams kenbaar te worden gemaakt. Freedreams heeft enkel de verplichting om de klacht bij het betreffende hotel/de locatie kenbaar te maken.

7.2      Voor miscommunicatie, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Freedreams en Koper, dan wel tussen Freedreams en derden (voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Freedreams en Koper), is Freedreams niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Freedreams.
 

Artikel 8:   Geschillen, toepasselijk recht, vindplaats voorwaarden

 

8.1      Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, met betrekking tot, voortvloeiende uit of verband houdende met, de overeenkomst waarop deze bepalingen toepasselijk zijn, zullen naar Duitse recht worden beslist door de civiele rechter van het arrondissement ter plaatse waar Freedreams gevestigd is, behoudens voorzover bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

8.2      Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 166866, zijn vindbaar op de website van Freedreams en worden op verzoek toegezonden per email.